Condicions generals de negoci


Àrea relativa a la creació d'una pàgina Web

(1) Objete de les condicions
1.1. Li donem un dret no exclusiu per la utilizació comercial d'una página Web a Internet en forma de domini exclusiu d'acord amb les condicions que s'esmenten a continuació.
1.2. La pàgina Web professional de negocis de Worldsoft representa una publicació electrònica de diferents seccions que contenen textos, fotografíes y gràfics. El contingut de la pàgina Web professional de negocios de Worldsoft es refereix principalment a les ofertes, els productes o els serveis que es comercialitzaran en el seu nom.
1.3. L'oferta estàndar d'una pàgina Web de Worldsoft, el preu de la qual es de 490 euros, inclou 20 pàgines i 30 imatges. Una pàgina es defineix com la secció visible a la pantalla a una resolució de 800 x 600 píxels.

(2) Requisits per la utilizació:
El requisit imprescindible per utiltizar la pàgina Web professional de negocis de Worldsoft es pagar periòdicamente les quotes corresponents a l'emmagatzematge del domini, així com les relatives al subministre d'un host.

(3) Abast de l'utilizació
3.1. La pàgina Web professional de negocis de Worldsoft li ofereix un mètode electrònic que li permet utilitzar Internet per presentar els seus productes al públic, així com per proporcionar informació sobre els mateixos o per comercialitzar-los.
3.2. Amb aquesta finalitat, i segons les disposicions inclosses al dors, nosaltres posem a la seva disposició la pàgina Web professional de negocis, la botiga professional de negocis i el correu electrònic professional de negocis.

(4) Protecció de la pàgina Web professional de negocis de Worldsoft
Sense perjudici dels drets d'utilizació donats als punts 1 a 3, ens reservem tots els drets sobre la pàgina Web professional de negocis.

(5) Duració del contracte y rescisió
5.1. El contrate començarà el dia que s'adjudiqui la comanda i es prolongarà durant un període indefinit.
5.2. En qualsevol cas, vostè pot decidir rescindir el contracte en qualsevol moment, de forma que aquest acabarà al final del mes que decideixi.
5.3. Per part nostra, podrem rescindir el contracte en qualsevol moment i sense previ avís si vostè no acumpleix amb les obligacions que s'esmenten en els apartats 2 a 4 d'aquest acord. En aquest cas queda inalterat el nostre dret a reclamació per danys y perjudicis.
5.4. En particular, el pagament no puntual de les quotes del domini o del suministre del host pot suposar una raó per la rescisió inmediata.

(6) Impostos i quotes
Declinem responsabilitat respecte a qualsevol impost o quota que pogui sorgir en relació amb l'utilizació de la pàgina Web professional de negocis de Worldsoft. Vostè està obligat a assumir tota la responsabilitat d'aquests impostos o quotes.

(7) Garantia
7.1. Les parts del contracte mostren el seu acord en el fet de que Internet no pertany a ningú ni pot ser controlat per ningú. Per tant, no podem garantitzar que tots els usuaris d'Internet poguin accedir en qualsevol moment a la pàgina Web professional de negocis de Worldsoft. Tot i això, concentrarem tots els nostres esforços en garantitzar la màxima disponibilitat de la pàgina Web professional de negocis de Worldsoft
7.2. Garantitzem l'ús seguint el contracte i d'acord amb les dades que se li han proporcionat. Això s'aplica en especial a les qualitats assegurades. En el cas de que es produeixin divergències significatives respecte a la descripció de prestacions, estem autoritzats i obligats a introduïr una millora dins d'un termini adient. Vostè ens ha proporcionat documents que es poden utilitzar sobre el tipus i l'aparició d'aquestes divergències. L'obligació de garantir no s'esten als defectes que tinguin el seu origen a la divergència respecte a les condicions d'utilizació previstes. L'obligació de millora finalitza als 12 mesos de l'inici del contracte.
7.3. Si en el transcurs d'un període adient no aconseguim introduïr millores que possin solució o evitin les divergències significatives existents sobre la descripció de prestacions i permetin utiltizar la pàgina Web professional de negocis de Worldsoft segons el contracte, es podrà exigir una reducció corresponent del preu de compra.

(8) Limitacions de la responsabilitat
8.1. Vostè acorda de forma expressa que utilizarà la pàgina Web professional de negocis de Worldsoft pel seu propi risc. Ni nosaltres ni els nostres treballadors o qualsevol altra persona o empresa que tingui alguna relació amb la pàgina Web professional de negocis de Worldsoft pot garantir que el servidor funcionarà sense interrupcions ni errors. No podem oferir garanties ni pels resultats que puguin obtenir-se amb l'utilizació de la pàgina Web professional de negocis de Worldsoft ni per la correcció, la capacitat d'utilizació o el contingut de qualsevol de les informacions que es difonguin mediant la pàgina Web professional de negocis de Worldsoft.
8.2. En cap circunstància (inclossus els casos de negligència) nosaltres, els nostres treballadors o qualsevol altre persona o empresa relacionada amb la pàgina Web professional de negocis de Worldsoft, serem responsables dels danys directes o indirectes (inclossus els danys conseqüents) que es produeixin com a conseqüència de l'utilizació o la falta de disponibilitat de la pàgina Web professional de negocis de Worldsoft.
8.3. Declinem també tota responsabilitat pel fracas en la consecució de l'èxit econòmic, així com pels danys mediats e inmediats i els danys conseqüents procedents de reclamacions de tercers.
8.4. Cadascuna de las parts del contracte serà responsable dels danys que aquesta representi únicament fins la quantía de la quota del contracte corresponent. Les limitaciones de la responsabilitat no s'apliquen en el cas dels danys intencionats, ni tampoc en el cas de danys personals o danys que tinguin el seu origen en la infracció de drets de propietat de tercers.

(9) Utilització conforme a la llei
La pàgina Web professional de negocis de Worldsoft s'utilizarà exclusivament en el marc de les lleis vigents. Queda prohibida la difusió de materials que contravinguin a alguna de las lleis vigents. Aixì inclou expressament, però no de forma exclusiva, les infraccions dels drets d'autor, el comerç amb pornografia i l'utilizació inadequada de marques.

(10) Etiqueta d'Internet
Tots els foros electrònics estan supeditats a unes regles relatives al seu contingut i a la seva forma d'ús. Així doncs, els usuaris d'aquests foros han d'observar estrictament aquestes regles. L'accès a WORLDSOFT no ha d'utilitzar-se identificant-se com una altra persona o com un representant fals d'una altra empresa. Tots els missatges que s'enviin mediant la pàgina Web professional de negocis de Worldsoft o mediant persones relacionades amb la pàgina Web professional de negocis de Worldsoft hauràn de contenir dades correctes del remitent. L'empresa no pot posar en perill la seguretat o la integritat dels equips o les xarxes ni tampoc poden intentar aconseguir un accès no permès a aquests recursos.